Theekoffiekado.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor ( het verbeteren van ) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy en cookie beleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daarop ontsloten dienstverlening van Theekoffiekado.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy en cookie beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte ( persoons ) gegevens.

Dit in het kader van de, nieuwe Europese privacywet, Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.

 

Als u vragen heeft over ons privacy en cookie beleid kunt u contact opnemen met ons.

Theekoffiekado.nl

Cezannehof 50

1628 XE Hoorn

Tel: 0229-507308

info@theekffiekado.nl;

Ons privacy en cookie beleid is van toepassing op:

 

 

http://www.Theekoffiekado.nl

 

 

Webhosting

 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijnwebwinkel.nl. Mijnwebwinkel.nl verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijnwebwinkel.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mijnwenwinkel.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en Mailinglijsten ( 1 – 2 )

 1. MailChimp ( https://mailchimp.com )

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze webshop( s ) is ( worden ) verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U kunt zich hiermee eenvoudig afmelden en ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 1. Mijnwebwinkel.nl

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijnwebwinkel.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors ( 1 - 3 )

 1. Mollie.

Voor het afhandelen van een ( deel van ) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie. behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan ( geanonimiseerde ) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 1. PayPal ( https://www.paypal.com/nl/home )

Voor het afhandelen van een ( deel van ) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan ( geanonimiseerde ) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling ( kredietfaciliteit ) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

 

 

 

 

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en Logistiek

 • Post.nl

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post.nl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Post.nl delen. Post.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Post.nl onderaannemers inschakelt, stelt Post.nl uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en Boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Rm Administratie.. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

RM Administratie is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

RM Administratie gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

 

Doel van de gegevensverwerking ( 1 – 4 )

 1. Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening en direct mailing. U heeft alrijd het recht om Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdte vragen of wij geen mailings meer van wil ontvangen. Dit kunt u doen via ons mail adres Info@theekoffiekado.nl  Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

 

 

 1. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze webshop worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens ( bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem ) zijn geen persoonsgegevens.

 1. Medewerking aan fiscaal en / of strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Theekoffiekado.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw ( persoons )gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw Rechten ( 1 – 5 )

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 1. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij ( laten ) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 1. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij ( laten ) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 1. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij ( laten ) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 1. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij ( laten ) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 1. Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van De Baron Websales. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij ( laten ) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de:

 

Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl )

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

T ( +31 ) 070 - 8888500

F ( +31 ) 070 - 8888501

 

als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

 

Over ons Cookie beleid: ( 1 -3 )

 1. Google Analytics

Via onze webshop( s ) worden ( functionele en analytische ) cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.

Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties ( Adwords ) en overige Googlediensten en producten.

 1. Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dit privacy en cookie beleid.

 1. Advertising cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website( s ) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Wijzigingen in het Privacy en Cookie beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy en cookie beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy en cookie beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Onze Contactgegevens

 

Theekoffiekado.nl

Cezannehof 50

1628 XE Hoorn

Tel: 0229-507308

info@theekoffiekado.nl;

 

© 2018 - 2020 Theekoffiekado.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.